Yurtdışında Üniversite Okumak YÖK DENKLİĞİ


203
203 points
YÖK DENKLİĞİ

Yurtdışında Üniversite Okumak YÖK DENKLİĞİ

Yurtdışında yükseköğrenim yapmayı planlayan Türk öğrenciler için dikkate almaları gereken bir konu, YÖK Denkliği’dir.

Üniversite eğitimi, öğrencinin seçtiği alanda mesleki, akademik ve sosyal açıdan gelişmesini sağlar. Tüm üniversitelerin ortak amacı budur! Ancak, asıl önemli olan ve üniversiteleri birbirinden ayıran özellikler vardır, yani onların kendilerine özgü amaçları ve misyonları vardır.

Eğer bir üniversite, kendine güvenen, iletişim becerileri güçlü, yenilikçi, yaratıcı, araştırmacı ve girişimci bireyler yetiştiriyorsa, bu özgünlüğünü tamamlayıcı bir unsur olarak ortaya koyar. Aksi takdirde, birbirine benzeyen, eğitimi ve öğretimi taklit yoluyla yapan kurumlarda yetişen öğrenciler, sosyal ve ekonomik sorunlara çözüm getiremez ve yenilikçi ve girişimci olamazlar. Bu da ulusal ve uluslararası arenada sönük kalmalarına ve işsizlikle mücadele etmelerine neden olabilir.

Eğitim aldığınız üniversitenin size mesleki anlamda ileri düzey akademik eğitimin yanı sıra sosyal olarak da gelişebileceğiniz alanlar ve fırsatlar sunması, entelektüel olarak topluma ve insanlığa karşı sorumluluklarını bilen, gelişmiş becerilere, tutum ve davranışlara sahip bireyler yetiştirmesi ve size profesyonel bir kimlik kazandırması önemlidir. Eğer bunlar sağlanırsa, öğrenciler evrensel alanda fikirler ve ürünler geliştirebilen, yaratıcı, girişimci ve araştırmacı biri olarak kariyer hayatlarında başarılı olabilirler.

Bu ayrımı yapabilmek için yurtdışında lisans, ön lisans veya yüksek lisans eğitimi almış ve mezun olmuş öğrenciler, Türkiye’de Yükseköğrenim Kurulu Tanıma ve Denklik Hizmetleri bünyesinde değerlendirilmektedir. Yurtdışında tamamlanan doktora ve daha ileri düzey derecelerin denklikleri ise Üniversiteler Arası Kurul tarafından değerlendirilir. Bu sayede, yurtdışında alınan diplomaların Türkiye’de geçerli olup olmadığı veya ne koşullarda Türkiye’de geçerli olacağı tespit edilmektedir.

YÖK denkliği, yukarıdaki açıklamalardan sonra anlaşılabilir. Ancak, denklik kelimesinin tam olarak ne anlama geldiğini detaylandıralım.

Yurtdışında aldığınız lisans, ön lisans veya yüksek lisans diplomasının Türkiye’deki lisans, ön lisans veya yüksek lisans programları ve diplomaları ile eş değer olduğunu belirlemek için yapılan YÖK Denklik işlemi, 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanunu’nun 2880 sayılı kanunla değişik 7/p maddesi ve Avrupa Bölgesi’nde Yükseköğrenimle ilgili belgelerin tanınmasına ilişkin sözleşme temel alınarak gerçekleştirilmektedir. Bu işlem, 5463 sayılı kanuna ve Lizbon Sözleşmesi ile ilgili kararlara uygun olarak yapılmaktadır.

Yurda dönüp eğitim veya çalışma hayatınıza devam etmek istediğinizde, üniversitenizin diplomasının Türkiye’de geçerli olup olmadığını veya hangi şartlarda geçerli olabileceğini belgelemeniz, resmi kurumlarda çalışma ve eğitim alma süreciniz için önemlidir.

Diğer ülkelerin kredilendirme sistemleri, Bologna süreçleri ve uluslararası alanda tanınan akreditasyonlara sahip olması, denklik sürecini hızlandırmaktadır.

Bologna Süreci

Bologna süreci, 1998 yılında Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere Eğitim Bakanlıkları tarafından Sorbonne’da yapılan toplantı sonrasında yayımlanan Sorbonne bildirgesi ile başlatılmıştır. Bu süreç, şu anda 47 ülkenin dahil olduğu bir inisiyatiftir ve amacı, bu bildirgeyi kabul eden ülkelerin vatandaşlarına Avrupa’da çalışmak veya öğrenim görmek için kolaylıkla hareket etme imkanı sunmak ve Avrupa’da ortak bir yükseköğrenim alanı oluşturmaktır.

Bologna süreci, ilk olarak 1999 yılında yayımlanan Bologna Bildirgesi ve 29 ülkenin yükseköğrenim bakanının imzasıyla resmiyet kazanmıştır. Bu süreç, anlaşılması kolay bir yükseköğrenim diploma/derecesi oluşturma, lisans ve yüksek lisans olmak üzere 2 aşamalı bir derece sistemine geçme, Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) uygulaması, Avrupa’da yükseköğretimin geliştirilmesi, öğrenci ve akademisyenlerin ülkeler arasındaki hareketliliğinin sağlanması ve yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir.

Sürece daha sonra eklenen yeni maddeler ve önceliklerle ülkeler, 2005-2007 yılları arasında kendilerine 4 öncelik belirlemiştir:

 • Sürecin sosyal boyutunu güçlendirme,
 • Öğrenci ve akademisyenlerin hareketliliğini sağlama,
 • Avrupa Yükseköğretim Alanı ile Avrupa Araştırma Alanı arasında etkileşim oluşturma,
 • Avrupa’yı cazip hale getirerek diğer ülkelerle işbirliğini güçlendirme.

Bologna sürecinin aşamalarının ayrıntılarına YÖK’ün resmi web sitesinin “Ulusallaştırma” bölümünden Bologna’ya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

YÖK Tanıma

YÖK Tanıma, yurt dışında eğitim alınan bir kurumun ve programın akademik derece verme yetkisinin YÖK tarafından kabul edildiğinin onaylanması işlemidir. Denklik alınabilmesi için öncesinde üniversite eğitimi alınan kurumun YÖK tarafından tanınması gerekmektedir.

Tanıma süreci, yurtdışındaki kurumların akademik kadrosu, fiziki yapısı, eğitim uygulamaları ve konumları gibi kriterler incelenerek üniversitenin derecelendirme yetkisine ve söz konusu alanlardaki uygunluğuna bakmaktadır.

Öğrenciler, yurtdışında eğitim almayı planladıkları üniversitenin YÖK tarafından tanınması durumunu öğrenmek için YÖK’ten “Okul tanıma belgesi” talep edebilirler. Bu belge, ilgili üniversitenin YÖK tarafından tanınma durumunu doğrulamak için kullanılabilir.

Yukarıdaki kurumların sıralamasında ilk 1.000’de yer alıyorsa, bu durum YÖK tarafından tanındığını göstermektedir.

Lisans eğitimi almak istediğiniz üniversite ilk 1.000’de bulunmuyorsa o zaman denklik için belli ön koşulları yerine getirmeniz beklenmektedir. Ve ilk şart Türkiye’de üniversite yerleştirme sınavına girmenizdir.

 YÖK Denklik için Gerekli Belgeler

 • 1. Online ön başvuru formu
 • 2. Kimlik fotokopisi
 • 3. Rıza beyan formu
 • 4. Denklik alınması istenen diplomanın aslı (mezuniyet belgesi de olabilir) ve Türk noter ya da dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi
 • 5. Denklik alınması istenen diploma ile alakalı öğrenim sürecinde alınan derslerin not dökümü (transkript)
 • 6. Hazırlık eğitimine tabii lisans veya yüksek lisans eğitiminizi tamamladıysanız hazırlık eğitimini başarıyla geçtiğinizi kanıtlayan belge.
 • 7. Avrupa Birliği üyesi ülkelerden alınan diplomalar için Diploma Eki (Diploma Supplement) orijinali ve Türk noter ya da dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi
 • 8. Eğer mezun olduğunuz üniversiteden başka bir üniversiteden ders transferiniz olduysa bu dersleri gösteren not çizelgesinin orijinali
 • 9. Yurtdışı eğitim süreniz boyunca kullandığınız pasaportlar, vize kopyaları ve İl Emniyet Müdürlüğü’nden yurtdışı giriş-çıkışlarını gösteren belge
 • 10. İstenen tüm belgelerin renkli fotokopisi
 • 11. Başvuru ücretlerinin ödendiğine dair dekont

YÖK Denklik Süreci

Okulun YÖK tarafından tanınması, kesinlikle denklik alacağınız anlamına gelmez. Bu durum sıkça karıştırılmaktadır.

Denklik işlemleri belirli süreçlerden geçer ve denklik/tanıma belgelerinin işlem süresi, öğrencinin diplomasıyla ilgili yazışmalar ve incelemelere bağlı olarak değişir.

Online başvurudan sonra, istenen belgelerin asıllarını alıp Yükseköğretim Kuruluna 15 gün içinde bizzat giderek onaylatmanız ve ardından YÖK denklik sürecini başlatmanız gerekmektedir. İnceleme başladıktan sonra, şemada belirtilen aşamaların tamamlanması ve denklik belgesinin çıkarılması genellikle ortalama 2 ay sürmektedir.

YÖK’ün resmi web sitesinde yer alan Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik ve Tanıma El Kitabı’na, iş akışı şemasına ve süreçlere online olarak erişebilirsiniz. Bu şema, işleyişi daha kolay anlamanızı sağlamak için aşağıda sunulmuştur.

Görselde adı geçen Seviye Yeterlilik Belirleme Sistemi (SYBS), denklik belgesini alma aşamasında diplomasını aldığınız programla ilgili eksiklik tespit edilmesi durumunda veya tereddüt edilmesi halinde Tıp doktorluğu, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik, Mimarlık, Mühendislik, Hemşirelik gibi alanlarda sizden belli uygulamalar istenebilmektedir. Bunlar Seviye Tespit Sınavı (STS), ders tamamlama, staj tamamlama, Klinik Sınav, klinik pratik yapma, proje yapma gibi uygulamalardır. Sizden talep edilmesi üzerine bu uygulamalardan birini veya birkaçını yerine getirerek kazanımlarınızı tam anlamıyla değerlendirilmesine yönelik işlemleri içermektedir.

“- Lise denklik belgesi il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinden veya Türkiye dış temsilciliklerinden alınabilmektedir.

– Okul tanıma sorgulama sayfasında mezun olduğunuz üniversite yer almıyorsa resmi web adresi üzerinden dilekçe doldurulup bir ücret ödenmesi gerekmektedir.

– Daha sonra bizzat veya posta yoluyla yükseköğretim Kurulu Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığına başvuruda bulunmak gerekmektedir.

– Dilekçe vermek veya okul tanıma belgesi almak için randevu oluşturmanıza gerek yoktur.

– Diploma denklik belgesi ve Mezuniyet Denklik belgesi arasında fark yoktur. Aynı işlevi görmektedir.

– Aslı olarak talep edilen belgelerin tümünün ıslak imzalı ve mühürlü olması gerekir.

– Denklik başvurunuz reddedildiğinde veya iade edildiğinde yatırılan ücret (150₺) geri verilmemektedir.

– Başvurunuzun hangi aşamada olduğunu E-Devlet üzerinden takip edebilirsiniz.

– Geçmiş yıllardaki Seviye Tespit Sınavları (STS) için tıklayabilirsiniz.

– STS kararı çıkmadan da dilerseniz seviye tespit sınavına girebilirsiniz.

– İlmi Hüviyet Tespiti, STS’ye muadil olan ve yükseköğrenim kurumlarınca yapılan, yazılı sınav haricinde sözlü ve gerektiğinde yazılı ve pratik uygulamaları da içeren bir sınavdır.

– STS’de başarılı sayılabilmek için Tıp ve Diş Hekimliği için 100 üzerinden en az 40 puan, Öğretmenlik için en az 40 puan, yabancı dil seviye sınavından en az 80 puan ve Yapılandırılmış Klinik Sınav ve İlmi Hüviyet Tespitlerinde başarılı olabilmek için de en az 50 puan almak gereklidir.”

Yurtdışında Üniversite Okumak YÖK DENKLİĞİ

Yurtdışında Uygun Fiyatlı İnternet Uygulaması için tıklayınız ( 3 Dolar İndirim Çeki İçerir )

İnstagram Hesabımızı Takip Etmek Projelerden Haberdar Olmak İçin Tıklayınız

Erasmus+ Projeleri İçin Tıklayınız

WhatsApp grubumuza üye olmak ve anlık bildirim almak için tıklayınız


Like it? Share with your friends!

203
203 points

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win
Zülal Çoban

Zülal Çoban

0 Yorumlar

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir